« Lokata 1000 złotych n… | Strona domowa | Nie wybieraj się po k… »

Formy zabezpieczenia kredytu.

Jakie mamy formy zabezpieczenia kredytu.

Uważa się, że każdy kredyt powinien być w jakiś sposób zabezpieczony. Jest to bardzo ważne dla kredytodawców, gdyż chcą mieć pewność, że w sytuacji, kiedy kredytobiorca nie spłaci kredytu na czas, bank otrzyma swoje pożyczone pieniądze. Podstawowy podział form zabezpieczeń kredytu dzieli je na dwie grupy. Z prawnego punktu widzenia z jednej strony mamy zabezpieczenia osobiste, zaś z drugiej zabezpieczenia rzeczowe. W przypadku zabezpieczeń osobistych opierają się one na pewnej konstrukcji. Obok dłużnika głównego, czyli kredytobiorcy jest jeszcze jedna osoba, która jest zobowiązana do zapłacenia długu.. Jest to tak zwany dłużnik dodatkowy. W przypadku rzeczowych sposobów zabezpieczenia kredytów mają one za zadanie dawać gwarancję zaspokojenia roszczenia wierzyciela z konkretnie określonej rzeczy. Rzeczowe formy zabezpieczenia wierzytelności przeważnie opierają się na wykorzystaniu rzeczy jako materialny przedmiot, który w razie potrzeby będzie realnym zaspokojeniem dla wierzyciela.

Osobowe formy zabezpieczenia kredytu.

Jedną z popularniejszych osobowych form zabezpieczenia kredytów jest poręczenie. W tym przypadku podmiot trzeci zobowiązuje się, że spłaci cały kredyt, łącznie z odsetkami, jeżeli główny kredytobiorca nie zrobi tego w terminie jaki wskazany został w umowie. inną osobową formą zabezpieczenia kredytu jest weksel własny in blanco. Jest to dodatkowa ścieżka egzekwowania długów dla banku. W przypadku weksla in blanco sporządza się tak zwaną deklarację wekslową. Według tej deklaracji bank ma uprawnienie do wypełnienia weksla, kiedy dłużnik zaprzestanie spłacać swoje zobowiązanie. Innymi osobowymi formami zabezpieczenia kredytów jest: poręczenie wekslowe, czyli awal, gwarancja bankowa, ubezpieczenie kredytu, przelew wierzytelności inaczej cesja, oraz przystąpienie do długu.

Rzeczowe formy zabezpieczenia kredytu.

Najbardziej popularną rzeczową formą zabezpieczenia kredytów jest zastaw na rzeczach i prawach oraz blokada środków na rachunku bankowym. W przypadku blokady środków na rachunku bankowym jest ona ustalana pisemnie z wykluczeniem możliwości odwołania. Bardzo popularną rzeczową formą zabezpieczenia kredytów jest również kaucja. W jej przypadku wymagana jest forma pisemna i składa się ją na odrębnym rachunku bankowym. Do rzeczowych form zabezpieczenia kredytu zalicza się również przewłaszczenie na zabezpieczenie i znaną wszystkim hipotekę. W przypadku hipoteki nieruchomość z założoną księgą wieczystą jest zabezpieczeniem spłaty kredytu..