« Co można zyskać dzięk… | Strona domowa | Jakie korzyści może z… »

Ocena formalnoprawna zdolności kredytowej – co weryfikują banki?

Przedmiotem oceny formalnoprawnej jest przed wszystkim zbadanie zdolności przedsiębiorcy do zaciągania zobowiązań finansowych oraz zweryfikowanie wiarygodności wszystkich dokumentów dostarczanych bankowi. Pracownik kredytowy usiłuje poznać status prawny (formę organizacyjno-prawną) klienta, możliwości podejmowania czynności prawnych oraz zakres zaciąganych zobowiązań. Na tym etapie określa się, czy cel kredytu jest wystarczająco „produktywny: aby obsłużyć zobowiązania kredytobiorcy, po porady zajżyj również na https://www.kredyty-gotowkowe.portalbankowy.info/.

Ważną kwestią jest sprawdzenie uprawnień osób podpisanych na wniosku kredytowym do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz firmy. Źródłem informacji dla tych czynności są dokumenty założycielskie podmiotu, takie jak umowa spółki, statut czy poświadczony wyciąg z odpowiedniego rejestru. Zebranie powyższych informacji jest dla banku niezbędne, służą one bowiem uwiarygodnieniu kredytobiorcy oraz odpowiedzi na szereg istotnych pytań, w tym:

Formalna ocena przedsiębiorstwa może być pogłębiona o rozmowy z jego kontrahentami, np. bankami, dostawcami czy odbiorcami oraz poprzez bezpośrednią inspekcję finansową firmy. W trakcie tej wizyty pracownicy banku zapoznają się z ogólnymi warunkami funkcjonowania przedsiębiorstwa, np. ze sposobem organizacji pracy, poziomem wykorzystania zdolności produkcyjnych, ilością i warunkami przechowywania zapasów, stanem środków trwałych (np. zużyciem maszyn), atmosferą wśród pracowników przedsiębiorstwa, stanem składników majątku będących przedmiotem rzeczowych zabezpieczeń kredytu. Do oceny służy także dokumentacja, jaką kredytobiorca musi dostarczyć bankowi. Zakres dokumentacji jest ustalany każdorazowo przez bank w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, charakteru transakcji, czasu kredytowania, zakresu prowadzonej ewidencji księgowej, zakres obowiązków sprawozdawczych klienta oraz rodzaju proponowanych zabezpieczeń. Wszystkie informacje dostarczane przez kredytobiorcę podlegają w banku szczegółowej weryfikacji w trakcie której istotnym elementem jest bezpośrednia wizyta inspektora kredytowego.